1 Suzhen Li, Xiaojin Zhou, Yaqun Huang, Liying Zhu, Shaojun Zhang, Yongfeng Zhao, Jinjie Guo, Jingtang Chen, Rumei Chen. BMC Plant Biology,2013,13:114
2 Tiantian Jin, Jingtang Chen, Liying Zhu, Yongfeng Zhao, Jinjie Guo , Yaqun Huang. . BMC Genet. 2015; 16: 17
3 Huaduo Zhang, Jingxian Liu, Tiantian Jin, Yaqun Huang, Jingtang Chen, Liying Zhu, Yongfeng Zhao, Jinjie Guo. Euphytica, 2017 , 213 (4) :90
4 Sha Yang, Yang Liu, Dongmei Zhang, Zhongqin Zhang, Jing Zhang, Liying Zhu, Yaqun Huang, Yongfeng Zhao, JinjieGuo, Jingtang Chen. Maydica, 2016,61,M31
5 Zhang Jing, Guo Jinjie, Zhang Zhongqin, Yongfeng Zhao, Liying Zhu, Yaqun Huang and Jingtang Chen Euphytica. 201610.1007/s10681-016-1756-5
6 Limei Pan, Zengqi Yin, , Yaqun Huang, Jingtang Chen, Liying Zhu, Yongfeng Zhao, Jinjie Guo Plant Breeding , 2017, 136 (6)
  • 16条记录